Tìm kiếm tin tức

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Ngày cập nhật 16/08/2018

        Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT năm 2018. Kế hoạch nhằm mục tiêu hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các TTHC (có đủ điều kiện) thuộc phạm vi giải quyết của Bộ trong năm 2018 và thực hiện liên thông các TTHC theo Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2017.

        Nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết các TTHC, nâng cao tính minh bạch trong công tác QLNN về TN&MT, góp phần thúc đẩy công tác CCHC của Ngành, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, trong năm 2018, Bộ TN&MT sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với 57 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ. Cụ thể:

        Lĩnh vực địa chất và khoáng sản có 06 dịch vụ, gồm: (1) Đấu giá quyền KTKS ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; (2) Đấu giá quyền KTKS ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; (3) Đóng cửa mỏ khoáng sản; (4) Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng địa chất; (5) Cấp, điều chỉnh Giấy phép KTKS; cấp Giấy phép KTKS ở khu vực có dự án đầu tư công trình; (6) Phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

        Lĩnh vực môi trường có 16 dịch vụ, gồm: (1) Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; (2) Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại; (3) Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh; (4) Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao; (5) Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại; (6) Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; (7) Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường; (8) Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; (9) Xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam; (10) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam; (11) Cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; (12) Cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; (13) Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất; (14) Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại; (15) Đánh giá điều kiện về BVMT đối với tàu biển nhập khẩu để phá dỡ; (16) Cho phép vận chuyển quá cảnh sinh vật biển đổi gen, sản phẩm sinh vật biến đổi gen, sản phẩm sinh vật biến đổi gen chưa được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học, Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen phải bốc dỡ xuống cảng.

        Lĩnh vực tài nguyên nước có 06 dịch vụ, gồm: (1) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ngày đêm trở lên; (2) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m2/ngày đêm trở lên; (3) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m2/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m2/ngày đêm trở lên; (4) Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m2/ ngày đêm trở lên; (5) Cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m2/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác; (6) Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác TNN.

        Lĩnh vực khí tượng thủy văn có 05 dịch vụ, gồm: (1) Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; (2) Gia hạn Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; (3) Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; (4) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; (5) Xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát BĐKH với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

        Lĩnh vực biến đổi khí hậu có 07 dịch vụ gồm: (1) Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động (PoA-DD) theo CDM; (2) Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDM; (3) Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM); (4) Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD; (5) Gia hạn Thư phê duyệt PDĐ hoặc PoA-DD; (6) Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết; (7) Thẩm định, điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết.

        Lĩnh vực đất đai có 01 dịch vụ, gồm: Cung cấp dữ liệu đất đai.

        Lĩnh vực biển và hải đảo có 15 dịch vụ, gồm: (1) Giao khu vực biển; (2) Gia hạn quyết định giao khu vực biển; (3) Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; (4) Thu hồi khu vực biển; (5) Trả lại khu vực biển; (6) Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển; (7) Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển; (8) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển; (9) Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển; (10) Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển; (11) Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; (12) Sửa đổi, bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; (15) Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu TN, MT B&HĐ.

        Lĩnh vực tổng hợp có 01 dịch vụ: Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu TN&MT.

        Đồng thời, Bộ sẽ thực hiện triển khai thực hiện quy trình thí điểm liên thông một số TTHC theo Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: (1) Thẩm định, phê duyệt Báo cáo ĐTM và cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước; (2) Điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo ĐTM và điều chỉnh Giấy phép xả thải vào nguồn nước; (3) Thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM; cấp Giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm; (4) Điều chỉnh thay đổi nội dung báo cáo ĐTM; sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm và sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nhận chìm; (5) Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và cấp phép xả thải vào nguồn nước; (6) Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành các dự án và điều chỉnh Giấy phép xả thải vào nguồn nước; (7) Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm; (8) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển và sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nhận chìm; (9) Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn quyết định giao khu vực biển để nhận chìm.

        Để triển khai Kế hoạch này, một số giải pháp sẽ được chỉ đạo, tập trung thực hiện bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện, triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến bao gồm: Xây dựng, vận hành, nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo định hướng xử lý trên nền tảng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT tập trung đáp ứng tiến độ triển khai theo kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng nguồn lực; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ với Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đảm bảo vận hành hệ thống CNTT thông suốt, kết nối, liên thông giữa Bộ và Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và Cổng thông tin điện tử của Bộ; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu cho các hệ thống CNTT cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo đảm cung cấp các dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP.

        Bên cạnh đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các TTHC theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị với các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC chung của toàn Ngành./.

                                                                                     BBT tổng hợp tạp chí Tài nguyên và môi trường
(Kỳ 2 - Tháng 7/2018 của tác giả Ngọc Yến)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.478
Truy cập hiện tại 11 khách