Tìm kiếm tin tức

 
Sửa đổi, bổ sung quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Ngày cập nhật 14/06/2018

        Bộ TN&MT đang lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương về Thông tư Sửa đổi, bổ sung quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng SDĐ. Dự thảo thông tư gồm 4 chương, 29 điều.

        Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo thông tư quy định về thời gian thực hiện, chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, phương pháp, trình tự thực hiện, kiểm tra, giao nộp, lưu trữ kết quả thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ và lập bản đồ hiện trạng SDĐ của cả nước; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn. Việc kiểm kê đất đai theo chuyên đề để phục vụ yêu cầu QLNN được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT.

        Đối tượng áp dụng là cơ quan QLNN, cơ quan chuyên môn về TN&MT các cấp; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức địa chính cấp xã). Người SDĐ, người được Nhà nước giao quản lý đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng SDĐ.

        Dự thảo thông tư quy định các nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng SDĐ.

        Dự thảo nêu rõ mục đích thống kê, kiểm kê đất đai nhằm đánh giá hiện trạng SDĐ và làm cơ sở để quản lý, SDĐ đạt hiệu quả; cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để lập, điều chỉnh QH, KHSDĐ; làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai; cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động KT-XH, QP-AN, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

        Theo dự thảo, thời điểm chốt số liệu thống kê đất đai định kỳ hằng năm được tính đến hết ngày 31/12 hằng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai).

        Thời gian thực hiện và hoàn thành, nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai định kỳ hằng năm được quy định như sau: UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) triển khai thực hiện từ ngày 15/11 hằng năm (trong thời gian thực hiện phải tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai từ ngày 15/11 đến ngày 31/12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (UBND cấp huyện) trước ngày 16/01 năm sau.

        Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) trước ngày 01/02 năm sau; UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/02 năm sau; Bộ TN&MT hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/3 năm sau.

        Thời điểm chốt số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng SDĐ định kỳ 5 năm được tính đến hết ngày 31/12 của năm có chữ số tận cùng là 4 và 9.

        Thời gian thực hiện và hoàn thành, nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng SDĐ định kỳ 5 năm được quy định như sau: UBND cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 01/8 năm kiểm kê (trong thời gian thực hiện phải tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai từ ngày 31/12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16/01 của năm sau; UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh trước ngày 01/3 của năm sau; UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/4 của năm sau; Bộ TN&MT hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính Phủ trước ngày 16/6 của năm sau.

        Thời gian UBND cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện quy định trên nếu trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán thì được kéo dài thêm thời gian nghỉ Tết theo quy định.

        Dự thảo thông tư cũng quy định trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai; trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng SDĐ./.

BBT tổng hợp tạp chí Tài nguyên và Môi trường
(Kỳ 2 - Tháng 5/2018 của tác Ngọc Yến)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.498
Truy cập hiện tại 10 khách