Tìm kiếm tin tức

 
Tổng hợp Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2017
Ngày cập nhật 26/04/2018

Danh mục Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành trong năm 2017 từ số 01/2017/TT-BTNMT đến số 77/2017/TT-BTNMT.

Danh mục Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành trong năm 2017 từ số 01/2017/TT-BTNMT đến số 77/2017/TT-BTNMT.

TT

Số hiệu

Ngày
ban hành

Ngày
hiệu lực

Trích yếu

Tải về

1

77/2017/TT-BTNMT

29/12/2017

1/3/2018

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về

2

76/2017/TT-BTNMT

29/12/2017

1/3/2018

Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, suối, kênh, rạch, đầm, hồ

Tải về

3

75/2017/TT-BTNMT

29/12/2017

12/2/2018

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Tải về

4

74/2017/TT-BTNMT

29/12/2017

19/02/2018

Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Tải về

5

73/2017/TT-BTNMT

29/12/2017

15/03/2018

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Tải về

6

72/2017/TT-BTNMT

29/12/2017

12/2/2018

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Tải về

7

71/2017/TT-BTNMT

29/12/2017

12/2/2018

Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Tải về

8

68/2017/TT-BTNMT

28/12/2017

19/02/2018

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Tải về

9

67/2017/TT-BTNMT

25/12/2017

8/2/2018

quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Tải về

10

66/2017/TT-BTNMT

22/12/2017

6/2/2018

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về

11

65/2017/TT-BTNMT

22/12/2017

5/2/2018

Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Tải về

12

64/2017/TT-BTNMT

22/12/2017

5/2/2018

Quy định về xác định và công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng

Tải về

13

63/2017/TT-BTNMT

22/12/2017

15/02/2018

Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000

Tải về

14

62/2017/TT-BTNMT

22/12/2017

12/2/2018

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển

Tải về

15

61/2017/TT-BTNMT

22/12/2017

7/3/2018

Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

Tải về

16

60/2017/TT-BTNMT

8/12/2017

26/01/2018

Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

Tải về

17

58/2017/TT-BTNMT

8/12/2017

25/01/2018

Quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

Tải về

18

56/2017/TT-BTNMT

8/12/2017

1/2/2018

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

Tải về

19

55/2017/TT-BTNMT

8/12/2017

1/2/2018

Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Tải về

20

54/2017/TT-BTNMT

7/12/2017

22/01/2018

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000

Tải về

21

53/2017/TT-BTNMT

4/12/2017

5/12/2017

Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải về

22

52/2017/TT-BTNMT

30/11/2017

30/11/2017

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Tải về

23

51/2017/TT-BTNMT

30/11/2017

15/01/2018

Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

Tải về

24

50/2017/TT-BTNMT

30/11/2017

15/01/2018

Quy định về nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất

Tải về

25

49/2017/TT-BTNMT

30/11/2017

15/01/2018

Quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

Tải về

26

48/2017/TT-BTNMT

20/11/2017

21/05/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

Tải về

27

47/2017/TT-BTNMT

7/11/2017

22/12/2017

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Tải về

28

46/2017/TT-BTNMT

23/10/2017

1/12/2017

Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Tải về

29

45/2017/TT-BTNMT

23/10/2017

8/12/2017

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn

Tải về

30

44/2017/TT-BTNMT

23/10/2017

8/12/2017

Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím

Tải về

31

43/2017/TT-BTNMT

23/10/2017

8/12/2017

Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

Tải về

32

42/2017/TT-BTNMT

23/10/2017

8/12/2017

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn

Tải về

33

41/2017/TT-BTNMT

23/10/2017

8/12/2017

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng

Tải về

34

40/2017/TT-BTNMT

23/10/2017

8/12/2017

Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước

Tải về

35

39/2017/TT-BTNMT

16/10/2017

30/11/2017

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam

Tải về

36

38/2017/TT-BTNMT

16/10/2017

30/11/2017

Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tải về

37

37/2017/TT-BTNMT

6/10/2017

21/11/2017

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

Tải về

38

36/2017/TT-BTNMT

6/10/2017

21/11/2017

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy

Tải về

39

35/2017/TT-BTNMT

4/10/2017

25/11/2017

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về

40

34/2017/TT-BTNMT

4/10/2017

20/11/2017

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Tải về

41

33/2017/TT-BTNMT

29/9/2017

5/12/2017

Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải về

42

32/2017/TT-BTNMT

29/09/2017

14/11/2017

Quy định kỹ thuật thu thập, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn

Tải về

43

31/2017/TT-BTNMT

27/09/2017

1/12/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải về

44

30/2017/TT-BTNMT

11/9/2017

26/10/2017

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Tải về

45

29/2017/TT-BTNMT

11/9/2017

1/11/2017

Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải về

46

28/2017/TT-BTNMT

11/9/2017

1/11/2017

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về quan trắc tài nguyên và môi trường

Tải về

47

27/2017/TT-BTNMT

11/9/2017

1/11/2017

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Tải về

48

26/2017/TT-BTNMT

11/9/2017

1/11/2017

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về

49

25/2017/TT-BTNMT

6/9/2017

23/10/2017

Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Tải về

50

24/2017/TT-BTNMT

1/9/2017

15/10/2017

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Tải về

51

23/2017/TT-BTNMT

31/8/2017

19/10/2017

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp

Tải về

52

22/2017/TT-BTNMT

29/8/2017

17/10/2017

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang

Tải về

53

21/2017/TT-BTNMT

29/8/2017

17/10/2017

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh

Tải về

54

20/2017/TT-BTNMT

8/8/2017

1/10/2017

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

Tải về

55

19/2017/TT-BTNMT

26/7/2017

15/9/2017

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long

Tải về

56

18/2017/TT-BTNMT

26/7/2017

15/9/2017

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang

Tải về

57

17/2017/TT-BTNMT

26/7/2017

15/9/2017

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang

Tải về

58

16/2017/TT-BTNMT

25/07/2017

15/09/2017

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Tải về

59

15/2017/TT-BTNMT

21/07/2017

7/9/2017

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

Tải về

60

14/2017/TT-BTNMT

20/07/2017

6/9/2017

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

61

13/2017/TT-BTNMT

30/6/2017

15/8/2017

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về

62

12/2017/TT-BTNMT

30/6/2017

15/8/2017

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre

Tải về

63

11/2017/TT-BTNMT

29/06/2017

1/9/2017

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

Tải về

64

10/2017/TT-BTNMT

6/6/2017

24/07/2017

Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng hình ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

Tải về

65

09/2017/TT-BTNMT

6/6/2017

24/07/2017

Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Tải về

66

08/2017/TT-BTNMT

6/6/2017

24/07/2017

Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

Tải về

67

07/2017/TT-BTNMT

29/05/2017

12/7/2017

Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ tài nguyên và Môi trường

Tải về

68

06/2017/TT-BTNMT

24/05/2017

12/7/2017

Ban hanh định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

Tải về

69

05/2017/TT-BTNMT

25/04/2017

15/07/2017

Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về

70

04/2017/TT-BTNMT

3/4/2017

19/05/2017

Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành TN&MT

Tải về

71

03/2017/TT-BTNMT

21/03/2017

5/5/2017

Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải về

72

02/2017/TT-BTNMT

7/3/2017

24/04/2017

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

Tải về

73

01/2017/TT-BTNMT

9/2/2017

30/03/2017

Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

Tải về

 
N.V.M.Quang - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.723
Truy cập hiện tại 2.121 khách