Tìm kiếm tin tức
 
 

 
UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá và Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 2 năm 2022
Ngày cập nhật 04/11/2022

        Ngày 03/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2022 như sau: “Giá khởi điểm của loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) được phát hiện khi thăm dò khoáng sản trong phạm vi, diện tích tại khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp đã trúng đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ, cụ thể là giá khởi điểm đối với khoáng sản đá làm VLXDTT có R=3%.”

        Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 2 năm 2022 như sau:

        - Điều chỉnh, bổ sung tại điểm a, khoản 1.1, mục 1, phần II nội dung: “Nếu trong quá trình thăm dò  phát hiện có đá làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc phạm vi diện tích, độ sâu của khu vực mỏ đất làm VLSL được UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì UBND tỉnh sẽ cấp phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích, độ sâu thăm dò của khu vực đấu giá để tạo địa hình bằng phẳng phù hợp với quy hoạch tại khu vực đó.”

        - Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 3.1, mục 1 phần II nội dung:

        - Đối với loại khoáng sản đá làm VLXDTT phát hiện khi thăm dò khoáng sản trong phạm vi, diện tích tại khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp đã trúng đấu giá (nếu có) thì Giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ, cụ thể là giá khởi điểm đối với khoáng sản đá làm VLXDTT có R=3%.

        Giá trúng đấu giá của loại khoáng sản đá làm VLXDTT phát hiện khi thực hiện thăm dò khoáng sản ngoài thực địa trong phạm vi diện tích, độ sâu của khu vực mỏ đất đã được UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (nếu có) được áp dụng như sau: căn cứ theo tỷ lệ phần trăm tăng của giá trúng đấu giá (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R)) so với giá khởi điểm của loại khoáng sản đất làm VLSL đã trúng đấu giá để áp dụng cho giá trúng đấu giá của loại khoáng sản đá làm VLXDTT được phát sinh khi thăm dò khoáng sản (nếu có)”

        - Điều chỉnh, bổ sung tại mục 4 phần II nội dung:

        Trường hợp đối với mỏ đất làm VLSL sau khi đấu giá thành công, trong quá trình thăm dò phát hiện có khoáng sản đá làm VLXDTT trong phạm vi diện tích, độ sâu của khu vực mỏ đất đã được UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức tham gia đấu giá phải bổ sung vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của đất làm VLSL và đá làm VLXDTT trước khi trình các thủ tục để được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục để trình UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác.”

        - Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 3.2, mục 3 phần III nội dung:

        “- Bản chính: Văn bản cam kết thực hiện khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT (nếu phát sinh trong quá trình thăm dò) và sử dụng công nghệ chế biến đá xay thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019 khi tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá các mỏ đất làm VLSL.

        - Bản chỉnh: Văn bản cam kết về sử dụng công nghệ chế biến đá xay thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019 đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường.”

        - Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 4.2, mục 4 phần III nội dung:

        “- Đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác trong trường hợp có loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường phát sinh (nếu có) khi thăm dò khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu tại khu vực mỏ đất làm VLSL thì phải Văn bản cam kết về sử dụng công nghệ chế biến đá xay thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019 trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo để trình UBND tỉnh cấp phép khai thác.

        - Đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường phải có cam kết về sử dụng công nghệ chế biến đá xay thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019.”./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.923.288
Truy cập hiện tại 34 khách