Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Ngày cập nhật 31/03/2022

        Ngày 16/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh với một số nội dung chính như sau:

        1. Mục đích

        - Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản 2010, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

        - Nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

        - Thông qua đấu giá lựa chọn những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện dự án hoạt động khoáng sản, triển khai công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trách nhiệm với địa phương nơi có khoáng sản được khai thác.

        2. Yêu cầu

        - Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

        - Công khai, minh bạch trong công tác quản lý khoáng sản, tạo bình đẳng giữa các nhà đầu tư, nhằm phát huy hiệu quả kinh tế xã hội.

        - Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

        3. Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

        Gồm có:11 khu vực (cụ thể có file đình kèm), trong đó:

        - Đá làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm có: 02 khu vực.

        - Đất làm vật liệu san lấp, gồm có: 09 khu vực.

      4. Phương pháp tiến hành: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

        5. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

        Trường hợp, trong năm 2022 chưa thực hiện hết việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản các khu vực đã phê duyệt trong Kế hoạch này thì chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2023./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.358
Truy cập hiện tại 2.450 khách