Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự thảo Quy định tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày cập nhật 13/05/2020

        Ngày 28/4/2020, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp nghe báo cáo Dự thảo Quy định tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì và có Thông báo số 164/TB-UBND ngày 08/5/2020 trong đó kết luận và chỉ đạo:

        1. Cơ bản thống nhất Dự thảo Quy định tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung, hiệu chỉnh một số nội dung như sau:

        - Ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ giúp việc lựa chọn đơn vị thăm dò, bổ sung quy định cụ thể thời gian cho các bước thực hiện, bỏ khoản c Điều 6 Dự thảo Quy định. 

        - Bổ sung điều kiện bắt buộc (điều kiện cần) đối với các tổ chức, cá nhân tham gia lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

        - Bổ sung mức điểm sàn cho từng tiêu chí lựa chọn tại Phụ lục để có cơ sở quy định mức điểm tối thiểu trong quá trình lựa chọn.

        - Bỏ điểm 3 và 4 tại mục Tiêu chí khác của Phụ lục, chuyển phần điểm này vào điểm sử dụng công nghệ chế biến đá xay thành cát tại Tiêu chí III của Phụ lục.

        Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo quy định để trình UBND tỉnh ban hành.

        2. Một số nội dung khác:

        - Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá đảm bảo phù hợp với nhu cầu cung cấp vật liệu của các dự án đầu tư công đã được chỉ định, không để xảy ra tình trạng chênh lệch lớn giữa trữ lượng cấp phép khai thác và nhu cầu của các dự án trọng điểm; đề xuất phương án điều chỉnh và quản lý trữ lượng khoáng sản còn lại sau khi hoàn thành cung cấp cho các dự án trọng điểm nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2020.

        - Liên quan đến các dự án cải tạo đất để làm trạng trại, vườn cây, ao cá... có kết hợp khai thác vận chuyển đất làm vật liệu san lấp: UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Thủy, Phú Lộc báo cáo kết quả triển khai theo dự án đã được phê duyệt và giấy phép đã được cấp từ năm 2017, trong đó nêu rõ hiệu quả cải tạo đất và hiện trạng dự án, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trưởng chủ trì tổng hợp đánh giá, đề xuất giải pháp quản lý báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2020. Trong thời gian chờ đánh giá để có giải pháp quản lý, tạm dừng xem xét các dự án cải tạo đất kết hợp khai thác vận chuyển làm vật liệu san lấp./.

H.N.H.Việt - P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 320 khách