Tìm kiếm tin tức
 

 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 20/09/2022

       Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Quý 3 (từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 14/9/2022) như sau:

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực Tài nguyên nước

3

0

3

0

2

2

0

0

1

1

0

2

Lĩnh vực Địa chất khoáng sản

12

0

6

3

6

6

0

0

6

6

0

3

Lĩnh vực Môi trường

19

0

11

8

8

0

8

0

11

11

0

4

Lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường

9

0

7

2

9

0

9

0

0

0

0

5

Lĩnh vực Tổng hợp

(Lĩnh vực Thông tin lưu trữ)

321

0

321

0

321

0

321

0

0

0

0

6

Lĩnh vực đất đai

5.808

5.505

67

236

5.540

14

5.518

8

268

268

0

7

Lĩnh vực giao dịch đảm bảo

30

0

30

0

29

0

29

0

1

1

0

TỔNG CỘNG

6,202

5,505

447

250

5,915

22

5,885

8

287

287

0

 

T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 20/09/2022

       Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Quý 3 (từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 14/9/2022) như sau:

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực Tài nguyên nước

3

0

3

0

2

2

0

0

1

1

0

2

Lĩnh vực Địa chất khoáng sản

12

0

6

3

6

6

0

0

6

6

0

3

Lĩnh vực Môi trường

19

0

11

8

8

0

8

0

11

11

0

4

Lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường

9

0

7

2

9

0

9

0

0

0

0

5

Lĩnh vực Tổng hợp

(Lĩnh vực Thông tin lưu trữ)

321

0

321

0

321

0

321

0

0

0

0

6

Lĩnh vực đất đai

5.808

5.505

67

236

5.540

14

5.518

8

268

268

0

7

Lĩnh vực giao dịch đảm bảo

30

0

30

0

29

0

29

0

1

1

0

TỔNG CỘNG

6,202

5,505

447

250

5,915

22

5,885

8

287

287

0

 

T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.467
Truy cập hiện tại 1.075 khách