Tìm kiếm tin tức

 
Lấy ý kiến các đối tượng bị tác động về Dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/07/2022

       Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng mức phí, đã lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, đã tổng hợp, điều chỉnh theo ý kiến góp ý.

       Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; và thực hiện quy định tại Điều 120 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải Dự thảo để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan với các nội dung sau:

        1. Mức thu phí

STT

Loại tài liệu

ĐVT

Mức thu phí (đồng)

Cung cấp trực tiếp

Cung cấp cấp qua đường bưu điệu

Đối với thông tin dạng giấy

Đối với thông tin dạng số

1

Hồ sơ tài liệu đất đai

01 trang

12.000

10.000

13.000

2

Cung cấp tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý

01 mãnh

19.000

16.000

20.000

       - Khi số lượng trang (hoặc mảnh) khai thác > 1, mức cho mỗi trang (hoặc mảnh) tăng thêm tính bằng 0,11 mức quy định trong bảng trên (áp dụng số trang nhân bản của một trang (mảnh) hoặc trang tiếp theo trong cùng 01 hồ sơ yêu cầu cung cấp).

       - Cung cấp thông tin, tài liệu trực tiếp dưới hình thức cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ cho 1 trang (hoặc mảnh) tài liệu dạng giấy và số khi không thu phí được tính bằng 0,79 mức thu ở bảng trên.

       2. Đối tượng nộp, miễn nộp phí

       a) Đối tượng nộp phí: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       b) Đối tượng miễn nộp phí

       - Hộ nghèo, người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

       - Trường hợp cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và anh ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp.

       - Cung cấp hồ sơ phục vụ công tác quản lý nhà nước cho cơ quan: công an, thanh tra, tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý đất đai các cấp.

       3. Cơ quan thu phí

       Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

       4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

       a) Việc kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

        b) Cơ quan thu phí được để lại 90% để chi trả cho các hoạt động thu phí, 10% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

H.T.B.Nhung - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lấy ý kiến các đối tượng bị tác động về Dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/07/2022

       Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng mức phí, đã lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, đã tổng hợp, điều chỉnh theo ý kiến góp ý.

       Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; và thực hiện quy định tại Điều 120 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải Dự thảo để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan với các nội dung sau:

        1. Mức thu phí

STT

Loại tài liệu

ĐVT

Mức thu phí (đồng)

Cung cấp trực tiếp

Cung cấp cấp qua đường bưu điệu

Đối với thông tin dạng giấy

Đối với thông tin dạng số

1

Hồ sơ tài liệu đất đai

01 trang

12.000

10.000

13.000

2

Cung cấp tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý

01 mãnh

19.000

16.000

20.000

       - Khi số lượng trang (hoặc mảnh) khai thác > 1, mức cho mỗi trang (hoặc mảnh) tăng thêm tính bằng 0,11 mức quy định trong bảng trên (áp dụng số trang nhân bản của một trang (mảnh) hoặc trang tiếp theo trong cùng 01 hồ sơ yêu cầu cung cấp).

       - Cung cấp thông tin, tài liệu trực tiếp dưới hình thức cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ cho 1 trang (hoặc mảnh) tài liệu dạng giấy và số khi không thu phí được tính bằng 0,79 mức thu ở bảng trên.

       2. Đối tượng nộp, miễn nộp phí

       a) Đối tượng nộp phí: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       b) Đối tượng miễn nộp phí

       - Hộ nghèo, người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

       - Trường hợp cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và anh ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp.

       - Cung cấp hồ sơ phục vụ công tác quản lý nhà nước cho cơ quan: công an, thanh tra, tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý đất đai các cấp.

       3. Cơ quan thu phí

       Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

       4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

       a) Việc kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

        b) Cơ quan thu phí được để lại 90% để chi trả cho các hoạt động thu phí, 10% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định./.

H.T.B.Nhung - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.785.135
Truy cập hiện tại 16 khách