Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 21/03/2022

        Ngày 28/02/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các Văn bản hợp nhất, cụ thể như sau:

        1. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

        2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về bản đồ địa chính.

        3. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

        4. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

        5. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

        6. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

        7. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        8. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

        9. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

        Ban Biên tập trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải tải toàn bộ thông tin các văn bản hợp nhất./.

Tập tin đính kèm:
BBT+CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Triển khai Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 21/03/2022

        Ngày 28/02/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các Văn bản hợp nhất, cụ thể như sau:

        1. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

        2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về bản đồ địa chính.

        3. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

        4. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

        5. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

        6. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

        7. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        8. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

        9. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

        Ban Biên tập trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải tải toàn bộ thông tin các văn bản hợp nhất./.

Tập tin đính kèm:
BBT+CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.392
Truy cập hiện tại 2.458 khách